Skip to content Skip to footer

Usługi adwokackie w ramach prawa procesowego

Prawo procesowe to prawo rządzące mechanizmami, za pomocą których zarówno państwo, jak i osoba fizyczna egzekwują swoje prawa w sądach. Przewiduje środki egzekwowania praw lub zadośćuczynienia za krzywdy i zawiera przepisy dotyczące pisma procesowego, wykonywania wyroków oraz wielu innych spraw.

Prawo procesowe a prawo materialne

Prawo procesowe jest często skontrastowane z prawem materialnym, które stanowi wielki zbiór praw, a także określa i reguluje prawa oraz obowiązki. Prawo materialne opisuje sposób, w jaki dwoje ludzi może zawrzeć umowę. Prawo procesowe wyjaśnia natomiast, w jaki sposób ktoś, kto zarzuca drugiej stronie naruszenie umowy, może zwrócić się do sądu o pomoc w egzekwowaniu jej zapisów.

Prawo procesowe jest środkiem do egzekwowania przepisów materialnych, dlatego istnieją różne rodzaje prawa procesowego, odpowiadające różnym rodzajom prawa materialnego. Prawo karne jest gałęzią prawa materialnego zajmującego się karami za przestępstwa przeciwko ludności, która wskazuje, w jaki sposób należy stosować sankcje karne.

Kancelaria adwokacka w Katowicach

Prawo prywatne materialne, które zajmuje się stosunkami między osobami prywatnymi (pozarządowymi), fizycznymi, czy też podmiotami korporacyjnymi, ma swoje następstwa zgodnie z zasadami postępowania cywilnego. W dziedzinie usług, które świadczy każdy dobrze przygotowany adwokat Katowice są w stanie zaoferować dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie prawa procesowego.

Celem postępowania sądowego jest dochodzenie prawdy przy użyciu najlepszych dostępnych dowodów, w związku z czym muszą istnieć prawa proceduralne, które regulują zasady przedstawiania świadków, dokumentacji czy dowodów.

Efektywność prawa procesowego

Aby było skuteczne, prawo procesowe musi wykraczać poza ustalenie praw i obowiązków jednostek i organów kolegialnych oraz określać, w jaki sposób można egzekwować te prawa i obowiązki. Co więcej, musi to robić w sposób systematyczny i formalny. Zaniechanie tego spowodowałoby, że system prawny stałby się nieefektywny, niesprawiedliwy i stronniczy, a w rezultacie prawdopodobnie zaburzyłby spokój społeczny.

Uosabiając tę systematyzację i formalizację, prawo procesowe stanowi sumę przepisów prawnych mających na celu zapewnienie egzekwowania praw za pośrednictwem sądów. Profesjonalny adwokat Katowice jest w stanie zaoferować pomoc w takich sytuacjach, niezależnie od rodzaju sprawy. Regulacje w zakresie polskiego prawa procesowego ujęte zostały w kodeksie karnym, kodeksie postępowania administracyjnego oraz kodeksie postępowania cywilnego.