Skip to content Skip to footer

Problem naszych czasów

Zanieczyszczenia to temat trudny zarówno dla polityków, przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli. Od lat znane są statystyki pokazujące ogrom skażenia środowiska naturalnego. Zarówno zanieczyszczenia powietrza, skażenie gleb jak i zanieczyszczenie wód w równie tragiczny sposób wpływa na zdrowie człowieka. W tym artykule omówione zostanie zanieczyszczenie wód na terenie Polski.

Definicja problemu

Zanieczyszczenie wód to całość niekorzystnych zmian fizykochemicznych cieków wodnych. Zanieczyszczenia mogą mieć źródła naturalne, wody zostają wtedy skażone na skutek rozwoju w danym zbiorniku bakterii, sinic lub pierwotniaków, uniemożliwiających spożywanie wody bądź używanie jej do celów gospodarczych.

Zanieczyszczenia antropogeniczne (przeważające spośród wszystkich zanieczyszczeń wód Polski) to głównie ścieki, spływy chemikaliów z terenów rolnych bądź przemysłowych, a także tlenki metali ciężkich dostające się do wody z kwaśnych deszczów.

Źródła zanieczyszczeń

Punktowe źródła zanieczyszczenia wód to te, które mają genezę w jednym, konkretnym, łatwym do zlokalizowania źródle emisji. W warunkach polskich są to częstokroć rury fabryczne wylewające ścieki do rzek lub substancje odpływające z zakładu chemicznego do gleby dostające się następnie do znajdującego się w pobliżu zbiornika wodnego.

Zanieczyszczenia obszarowe są trudne do bezpośredniego zlokalizowania – ciężko określić ich pojedyncze źródło. Możemy tu mówić co najwyżej o całych terenach, z których pochodzą szkodliwe substancje. Do zanieczyszczeń obszarowych wsi zaliczamy na przykład zanieczyszczenia rolne pochodzące ze spływu deszczu z pól. W warunkach miejskich o zanieczyszczeniach obszarowych mówimy przy spływie z parkingów, ulic, terenów budowlanych czy składowisk odpadów.

Klasy czystości wód Polski

W naszym kraju wyróżniamy trzy klasy czystości wód. Dzielimy zbiorniki w zależności od ilości znajdujących się w nich zanieczyszczeń, a przy tym zdatności określonych typów wody do spożycia. Przykładowo wody klasy pierwszej to wody najczystsze, nadające się bezpośrednio do zaopatrywania ludności w wodę. Mogą w nich bytować ryby nieodporne na zanieczyszczenia (łososiowate).

Wody klasy drugiej nadają się do celów rekreacyjnych bądź pojenia zwierząt. Nie można jednak przeznaczać ich do spożycia dla ludności, gdyż zawierają zbyt dużo szkodliwych substancji.
Wody trzeciej klasy czystości to wody nadające się do nawadniania pól lub użycia w celach przemysłowych. Nie nadają się do spożycia w żadnej mierze. Pozostałe wody zostały sklasyfikowane jako pozaklasowe, nie spełniają one żadnych wyznaczonych norm.