Skip to content Skip to footer

Kim jest notariusz?

Notariusz kiedyś nazywany był rejentem. Notariusz jest pracownikiem mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości, który upoważnia go do sporządzania dokumentów, jakimi są akty notarialne, oraz do wykonywania czynności notarialnych. Dokumenty sporządzone przez notariusza oraz czynności przez niego wykonane mają charakter urzędowy i opatrzone są pieczęcią z orłem.

Funkcje pełnione przez notariusza

Notariusz jest prawnikiem, który sporządza dokumenty prawne oraz świadczy swoistą pomoc prawną. Ważną funkcją notariusza jest rozstrzyganie sporów sądowych poprzez ich nadzorowanie i dbanie o stronę formalną sporządzanych dokumentów dotyczących osób w imieniu, których notariusz działa.

Notariusz pełni swoje obowiązki na mocy praw jakie zostały mu nadane przez Ministra. Za świadczone usługi pobiera on taksę notarialną, która także ustalana jest na mocy rozporządzenia Ministra i zawarta jest w przepisach.

Czynności, jakie wykonuje notariusz

Do czynności jakie pełnione są przez notariusza zalicza się sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczenia dziedziczenia. Notariusz wykonuje czynności, które są niezbędne podczas poświadczenia spadkowego. Notariusz sporządza poświadczenia zgodności kopii dokumentów z oryginałem oraz spisuje protokoły, a także sporządza weksle i czeki. Do zadań notariusza zalicz się także sporządzanie odpisów dokumentów oraz oświadczeń i projektów różnego rodzaju dokumentów. U notariusza załatwia się wpisy do ksiąg wieczystych oraz przeprowadza się przetargi publiczne.

Rola jaką pełni notariusz

Notariusz jest osobą, która zabezpiecza niektóre czynności i potrzebny jest podczas podpisywania różnego rodzaju umów, np. umowy sprzedaży. Dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi opatrzonymi pieczątką z orłem. Notariusz ma prawo sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia, a także spisywać testamenty. Za swoje usługi notariusz pobiera opłatę, która zależna jest od od czynności jaką wykonuje. Na koszt usług świadczony przez notariusza ma wpływ także szczegółowy cennik, a podstawą do obliczenia prowizji jest wartość przedmiotu jakiego dotyczy czynność notarialna. Należy pamiętać, że notariusz nie może pobrać większego honorarium niż określone jest w przepisach.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.