Skip to content Skip to footer

Kiedy udać się do notariusza?

W życiu nadchodzi moment, w którym koniecznym jest wizyta u notariusza. W przeciwieństwie do wizyt u innego typu prawników, ta wizyta należy raczej do nieobarczonych stresem. Zazwyczaj potrzebna jest do kompletacji dokumentacji. Które czynności prawne można wykonać u tego rodzaju prawnika? Kiedy wizyta jest konieczna i jakie są opłaty pobierane przez niego?

Kim jest i co robi notariusz?

Poprawną nazwą tego zawodu jest także prawnik notariatu. W dawnych czasach używano określenia rejent, czyli osoba sprawująca pewną władzę w imieniu monarchy. Aktualnie musi być mianowany przez ministra sprawiedliwości. Zostaje on wtedy upoważniony do wielu czynności notarialnych oraz do sporządzania odpowiednich aktów. Notariusz może opłacać podatek od spadków i darowizn, opłaca podatek od czynności cywilnoprawnych, może także pobierać opłaty sądowe i następnie odprowadzać je do sądu.

Zazwyczaj zanim nastąpi spotkanie z notariuszem poprosi on o dostarczenie dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu – pozwoli to na weryfikację ich pod względem prawnym, sprawdzenie czy są wystarczające do sporządzenia aktu, a także pozwolą na przygotowanie projektu aktu – pozwoli to na przyspieszenie samego spotkania i ewentualni naniesienie poprawek. Zakres czynności jakie może wykonywać w pracy określony został w ustawie prawo o notariacie.

Opłaty za czynności notarialne

Opłaty jakie mają być uiszczane za wykonywanie czynności notarialne są określone przez ministerstwo sprawiedliwości na drodze rozporządzenia. Taksa notarialna to wynagrodzenie za pracę i jest określana maksymalna kwota od transakcji jaką można pobierać. Jest to kwota negocjowalna, gdyż nigdzie nie zostało określone minimum. Dodatkowo notariusz pobiera opłaty takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata za utworzenie księgi wieczystej czy za naniesienie wpisu do księgi. Opłaty są pobierane także za wydanie odpisu aktów notarialnych – zazwyczaj jest to opłata za stronę aktu. Pobiera on także opłaty sądowe jeśli jest to konieczne w ramach wykonywanych czynności. W przypadku przechowywania środków pieniężnych czy papierów wartościowych również pobierana jest taksa notarialna czyli opłata za rzeczoną usługę. Bezpłatna jest z kolei informacja na temat zakresu świadczonych czynności notarialnych.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.