Skip to content Skip to footer

Tryb zgłaszania wierzytelności

Podstawową zasadą postępowania upadłościowego jest to aby zaspokoić wierzycieli. Zaspokojenie to powinno być spełnione w jak najwyższym stopniu. Aby efektywnie móc to zrealizować, wierzyciele muszą sami zgłosić wierzytelność do masy upadłościowej.

Zgłoszenie wierzytelności

Poza kilkoma wyjątkami, wierzyciele w celu dochodzenia roszczenia w postępowaniu upadłościowym powinni zgłosić wierzytelność. Można powiedzieć, że Zgłoszenie wierzytelności w tym trybie postępowania pełni rolę tożsamą z wytoczeniem powództwa, które ma miejsce w postępowaniu cywilnym. Postępowanie upadłościowe to nic innego jak specjalna forma cywilnej egzekucji, jednakże bierze w nim udział kilku wierzycieli naraz. Warto pamiętać o tym aby zgłoszenie spełniało wszystkie ustawowe wymogi, które są opisane w ustawie Prawo upadłościowe. Należy więc starannie przedstawić w treści stan wierzytelności oraz pamiętać o tym aby zostało ono zgłoszone w odpowiednim czasie.

Gdzie skutecznie zgłosić wierzytelność?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, należy pamiętać o tym aby zgłosić wierzytelność syndykowi, który odpowiedzialny jest za przeprowadzenie postępowania. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, który obwieszczany jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nazywanym dzisiaj Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zostaną zawarte wszelkie informacje dotyczące syndyka prowadzącego sprawę a także jego adresu.

W jakiej formie zgłasza się wierzytelność?

Wierzyciel, który chce dochodzić swojej wierzytelności z masy upadłościowej powinien dokonać tego w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach. Wzór formularza zostaje określony przez Ministra Sprawiedliwości. Warto pamiętać o tym, że wierzytelność zgłoszona może być również nie tylko poprzez uzupełnienie formularza, ponieważ często dochodzi do sytuacji, w której Sąd mimo odpowiedniego formularza wzywa stronę zgłaszającą do uzupełnienia braków formalnych. Wierzyciele powinni pamiętać o tym, że wierzytelność zgłosić należy w terminie. Jeśli nie zostanie to wykonane w terminie, wierzyciel będzie zobowiązany do poniesienia zryczałtowanych kosztów postępowania w wysokości aż 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.